Informace o zpracování osobních údajů

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Ve smyslu využívání webových stránek www.lqd.cz (dále též jako „Web“) jsme správcem vašich osobních údajů. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování, zjednodušeně tedy ten, kdo rozhoduje proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány.

Správce: Liquid Design s.r.o., IČ: 28317599, se sídlem Josefská 15, Brno (dále též jako „LQD“)

V rámci služeb LQD můžeme vystupovat také jako zpracovatel osobních údajů. V takovém případě se ochrana osobních údajů řídí smluvním vztahem, který máme uzavřen s firmou, která nás poptala (a v tomto vztahu vystupuje jako správce osobních údajů).

Kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete uvedeným informacím rozumět: https://www.lqd.cz/kontakt

V rámci služeb Webu zpracováváme osobní údaje a k tomu nás opravňuje některý z důvodů:

 • plnění smlouvy - pokud u nás poptáte nabídku na služby, potřebujeme vědět, komu se ohledně nabídky ozvat
 • souhlas se zpracováním - pokud si registrujete email do newsletteru, považujeme ověření mailu za souhlas
 • na základě oprávněného zájmu - měříme chování uživatelů na našem Webu nebo pořizujeme fotografie z našich workshopů. V takovém případě dbáme na to, aby ochrana vašich údajů vždy převažovala nad naším zájmem, proto na základě oprávněného zájmu sbíráme pouze anonymní nebo pseudonymizované údaje, které nespojujeme s konkrétním uživatelem.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Když na našich webových stránkách provedete poptávku
Abyste mohli provést poptávku, budeme potřebovat vaše kontaktní údaje, především vaše jméno e‑mail a telefon. Pokaždé, když prostřednictvím našeho Webu poptáte nabídku, zaznamenáváme informace týkající této vaší poptávky.

Při komunikaci s vámi
Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, přiložené soubory). Údaje o vašich objednávkách. Informace o chování na webu a nastavení vašeho prohlížeče. Tyto údaje jsou získávány za pomoci cookies umisťovaných měřicími kódy.

Kdy osobní údaje získáváme a jaké máme oprávnění

Při příchodu na náš Web, spustí se měření Google Analytics, které umístí cookie na váš počítač. Tato cookie obsahuje časovou značku vytvoření a náhodně vygenerované číslo, nebosahuje žádné osobní údaje. Měření je nastaveno tak, aby nezpracovávalo žádné osobní údaje, IP adresa je anonymizována. Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu. Zpracovatel: Google Ireland Limited (reg.: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu, můžete kdykoliv podat námitku.

Jaká jsou vaše práva

Právo na přístup - Máte právo vědět, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, kde je vezmeme, jakou dobu je uchováváme a kdo nám je pomáhá zpracovávat. To vše popisujeme na této stránce. Pokud ale chcete vědět podrobnosti, kontaktujte nás.

Právo na opravu - Pokud se vaše osobní údaje změní, nebo pokud zpracováváme chybné údaje, kontaktujte nás a my vaše údaje opravíme.

Právo na výmaz - Máte právo, abychom vaše údaje vymazali, a to pokud: zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, a vy tento souhlas odvoláte; vznesete proti zpracování námitku, která je oprávněná; údaje dále nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je získali; domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy.

Na základě uplatnění tohoto práva nemusíme smazat všechny osobní údaje, ale jen ty, kterých se toto právo dotýká. Pokud chcete uplatnit právo na výmaz, kontaktujte nás.

Právo na omezení zpracování - Toto právo je podobné právu na výmaz, na rozdíl od něj ale pozastavuje zpracování osobních údajů jen na omezenou dobu. Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete uplatnit pokud:

ověřujeme správnost/nesprávnost vašich osobních údajů; vaše osobní údaje již máme, nicméně důvod zpracování již pominul, vy však chcete, abychom údaje dále zpracovávali; domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnými právními předpisy; vznesete námitku proti zpracovávání osobních údajů. Po dobu zkoumání oprávněnosti námitky máme povinnost zpracování omezit.
Pokud chcete vaše údaje vymazat, kontaktujte nás.

Právo na přenositelnost - Máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud chcete uplatnit právo na přenositelnost, kontaktujte nás.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - Některé údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování můžete podat námitku. Tuto námitku přezkoumáme. Pokud nebudeme mít závažné důvody pro další zpracování, pak dále osobní údaje zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost - Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnou legislativou, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu pro osobních údajů.

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami.
 • Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání - Vymazat můžete cookies ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování - Prohlížeče umožňují umísťování cookies na vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Cookies, které náš Web využívá

 • _gat_UA-23873412-1 - Google Tag Manager, analytický nástroj třetí strany
 • _gid - Google Analytics, analytický nástroj třetí strany, anonymizovaný identifikátor návštěvníka
 • _ga - Google Analytics, analytický nástroj třetí strany, anonymizovaný identifikátor návštěvníka
 • PHPSESSID - funkční cookie
 • nette-browser - funkční cookie
 • utm_source - funkční cookie, uchovává původní zdroj vaší návštěvy webu
 • utm_medium - funkční cookie, uchovává typ média vaší návštěvy webu
 • utm_campaign - funkční cookie, uchovává případně název kampaně, přes kterou jste na náš web přišli
 • utm_landing_page - funkční cookie, uchovává identifikátor stránky, kterou jste zobrazili jako první v rámci návštěvy
 • utm_selling_page - funkční cookie, uchovává identifikátor stránky, kterou ze které jste odeslali formulář poptávky; využíváme ji ke zjištění, k jakéslužbě se vaše poptávka váže

--
Poslední změna dokumentu: 31. 12. 2021